ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥
Rasaval Chhand

ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਯੋ ॥ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਯੋ ॥
When the arrow touched my body, it aroused my rage.

ਕਰੰ ਲੈ ਕਮਾਣੰ ॥ ਹਨੰ ਬਾਣ ਤਾਣੰ ॥ 31॥
I took the bow in my hand, took aim and discharged the arrow.(31)

ਸਬੈ ਬੀਰ ਧਾਏ ॥ ਸਰੋਘੰ ਚਲਾਏ ॥
When I showered a volley of arrows, all the (rival) warriors took to their heels.

ਤਬੈ ਤਾਕਿ ਬਾਣੰ ॥ ਹਨਯੋ ਏਕ ਜੁਆਣੰ ॥ 32॥
Then I aimed an arrow at a Youngman (probably Hari Chand) and killed him.(32)

ਹਰੀਚੰਦ ਮਾਰੇ ॥ ਸੁ ਜੋਧਾ ਲਤਾਰੇ ॥
I killed Hari Chand and his soldiers too were trampled.

ਸੁ ਕਾਰੋੜਰਾਯੰ ॥ ਵਹੈ ਕਾਲ ਘਾਯੰ ॥ 33॥
That Karori Mal (the Chief of Kot Lahar) was exterminated by the hand of Death.(33)

ਰਣੰ ਤਿਆਗਿ ਭਾਗੇ ॥ ਸਬੈ ਤ੍ਰਾਸ ਪਾਗੇ ॥
(The enemy) fled from the battlefield; they all trembled with fear.

ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ ॥ 34॥
With the favour of the Immortal Lord, I gained victory.(34)

ਰਣੰ ਜੀਤਿ ਆਏ ॥ ਜਯੰ ਗੀਤ ਗਾਏ ॥
We returned after winning the battle and songs of triumph were sung.

ਧਨੰ ਧਾਰ ਬਰਖੇ ॥ ਸਬੈ ਸੂਰ ਹਰਖੇ ॥ 35॥
I showered money and awarded huge prizes to the warriors which made them jubilant,(35)

31 views

Category:

Shabad Kirtan