Live From India

Harmandir Sahib

Amritsar, Punjab, India

Dukh Niwaran Sahib

Ludhiana, Punjab, India

Takhat Hazur Sahib

Nanded, Maharashtra, India